Bnh Ng i Co

Nguyn Tri

(bn dch ca c u Thin Bi K)


Bi b co vi quc dn v vic vua L Thi T L Li bnh nh xong gic nh Minh bn Tu, vit bng ch Hn, do i thn Nguyn Tri lm ra. Trong bi ny Nguyn Tri dng ti vn ch߽ng ca tng cng nghip khai sng ca vua L. Li l trong bi Bnh Ng i Co rt hng hn, sc bn, nu cao hng kh ca ng߶i xa v tinh thn bt khut ca dn tc ta. c bi ny, hu th ly lm hnh din tr߾c cnh vinh quang ca t n߾c v ly lm hng khi.

Tng mng :

Vic nhn ngha ct yn dn,
Qun iu pht ch vi`kh bo .
Nh n߾c Vit ta t tr߾c, vn xng vn hin lu,
Sn h c߽ng vc chia, phong tc bc nam cng khc.
T inh, L, L, Trn gy nn c lp,
Cng Hn,߶ng, Tng, Nguyn hng c mt ph߽ng.
Du c߶ng nhc c lc khc nhau,
Song ho kit i no cng c.

Vy nn :

Lu Cung s uy mt va,
Triu Tit nghe ting git mnh.
Ca Hm T git t߽i Toa ,
Sng Bch Тng bt sng M.
Xt xem c tch c minh trng.

Va ri :

V h H chnh s phin h trong n߾c nhn dn on hn.
Qun cung Minh tha c t ngc,
Bn gian t cn bn n߾c cu vinh.
N߾ng dn en trn ngn la hung tn,
Vi con xung d߾i hm tai v .

Ch߾c di mun nghn khe,
c cha ngt hai m߽i nm.
Bi nhn ngha, nt c cn khn,
Nng khoa lim vt khng sn trch :
No ln rng o m,
No xung b m chu,
No h by h߽u en,
No l߾i l chim s.

Tn hi c cn trng tho mc, nheo nhc thay ? quan qu in lin.
K h ming a nhe rng mu m by no n cha chn.
Nay xy nh mai p t chn tay no phc dch cho va.
Nng n v nhng ni phu phen, bt b mt c ngh sanh ci.
еc c thay ! Trc rng khng ghi ht ti,
D bn thay ! N߾c b khng ra sch mi.
L no tri t tra cho
Ai bo thn nhn nhn c.

Ta y :

Ni Lam Sn dy ngha, chn hoang d n߽ng mnh.
Ngm non sng cm ni th th,
Th sng cht cng qun nghch tc.
au lng nhc c, chc l m߶i my nng ma,
Nm mt nm gai, h phi mt hai sm ti.

Qun n v gin, sch lc thao suy xt tnh;
Ngm tr߾c n nay, l hng ph n o cng k.
Nhng trn trc trong cn mng m,
Ch bn khon mt ni hi.
Va khi c ngha dy ln,
Chnh l lc qun th ang mnh.

Li ngt v :

Tun kit nh sao bui sm,
Nhn ti nh l ma thu.
Vic bn tu thiu k u,
Ni duy c him ng߶i bn bc.
i phen vng vy, vn m m con mt dc ng my tha i ch, lung ng ng c xe h t.
Th m trng ng߶i , ng߶i cng vng ngt, vn mt m nh k vng d߽ng
Th m t ta, ta phi lo toan, thm vi v nh khi chng nch.
Phn th gin hung ngang dc,
Phn th lo quc b kh khn.
Khi Linh Sn l߽ng ht my tun,
Khi Khi Huyn qun khng mt i.
C l tri mun trao cho gnh nng bt tri qua bch chic thin ma,
Cho nn ta c gng gan bn, chp ht c nht sinh thp t.
Ma u gy ngn c pht phi, ngng vn ngh bn ci an h.
M tic qun, chn ru ngt ngo khp t߾ng s, mt lng ph t.
Th gic mnh, ta yu m ta ch ni,
Qun gic nhiu ta t m ta c lun.

Dn hay :

em i ngha thng thng hung tn
Ly ch nhn m thay c߶ng bo.
Trn B Тng sm vang st dy,
Min Tr Ln trc ph tro ba
S kh hng ,
Qun thanh cng mnh.
Trn Tr, Sn Th mt va chy tan,
Ph߽ng Chnh, L An tm ߶ng trn trnh.

nh Ty Kinh ph tan th gic,
Ly ng thu li ci x
D߾i Ninh Kiu mu chy thnh sng,
Bn Tuy еng xc y ngoi ni.
Trn Hip thit mng,
L L߽ng phi phi th
V߽ng Thng ht cp lo l߶ng,
M Anh khn ߶ng cu .

N tr cng lc kit b tay khng bit tnh sao,
Ta y mu pht tm cng, chng nh m ng߶i chu khut.
T߷ng n phi thay lng i d, hiu l ti lui,
Ng u cn kim k tm ph߽ng gy mm ti nghip.

Cy mnh l phi, ch quen v cho ng߶i,
Tham cng mt thi, chng b by tr d duc.
Ъn ni a tr ranh nh Tuyn c, nhm v khng thi ;
li sai nht nht nh Thnh, Thng m du cha chy.

Nm inh Mi thng chn,
Liu Thng t Khu n tin sang
Mc Thch t Vn Nam ko n.

Ta iu binh gi him ngn li Bc qun,
Ta li sai t߾ng chn ngang tuyt ߶ng l߽ng o.
M߶i tm Liu Thng thua Chi Lng,
Hai m߽i Liu Thng cht M Yn.
Hai m߽i lm, L߽ng Minh trn vong,
Hai m߽i tm, L Khnh t vn.
Li dao ta ang sc,
Ngn do gic phi li.
Li thm qun bn mt vi thnh, hn n rm thng m߶i dit tc.
S tt ra oai t h
Thn th mt tro nha.
G߽m mi , ni cng mn,
Voi ung n߾c, n߾c sng phi cn.
nh mt trn sch thng knh ngc,
nh hai trn tan nt chim mung.
Cn gi to trt sch l kh,
T kin hng st toang c.
Thi T phi qu m xin li,
Hong Phc t tri ra hng.
Lng Giang, Lng Sn thy cht y ߶ng,
X߽ng Giang, Bnh Than mu tri n߾c.
Gm gh thay ! Sc phong vn cng i,
m m thay ! Sng nht nguyt phi m.
Binh Vn Nam nghn L Hoa, s m mt mt;
Qun Mc Thnh tan chng Cu Trm, chy thot thn.
Sui mu Lnh Cu n߾c sng rn r,
Thnh x߽ng an X, c ni m a.
Hai mt cu binh, cm u trn chy;
Cc thnh cng khu, ci gip xung u.
Bt t߾ng gic mang v, n vy ui phc ti;
Th lng tri bt st, ta cng m ߶ng hiu sinh.

M K, Ph߽ng Chnh cp cho nm trm chic thuyn, ra n b cha thi trng ngc.
V߽ng Thng, M Anh, pht cho vi nghn c nga, v n Tu cn m hi.
N s cht cu ha, ng lng th phc,
Ta ton qun l ct, c n߾c ngh ngi.

Th mi l mu k tht khn, v li sut xa nay cha c.
Giang sn t y m mt
X tc t nay vng nn.
Nht nguyt hi m li minh,
Cn khn b m li thi.
Nu vn th xy nn chn chn,
Hn nghn thu ra sch lu lu.
Th l nh tri t t tng khn thing che ch gip cho n߾c ta vy.

Than i !

Vy vng mt mnh nhung y, nn cng i nh,
Phng lng bn b thi v, m hi vnh thanh.
B co xa gn, ng cng nghe bit.S c gi gh thm: