Th: Bi Cho Hi o Hn Cm

Phm L Phan


Li bin gi cui nm
Hn cm trng mt la
- Hi Hong Sa, hi Hong Sa ...
M ng mi Sn Ch
Gi hn ra ng Hi
o ni gin nn bin cun sng dy
i, t n߾c ng cha: tay t lng au
Sng tht khi xa, sao la t trong u
Lng m bi bi: rut mm mu chy
Mt m trng vi, trin mi run ry:
- Hi Hong Sa, hi cc chu con ta?

Con chu m
Nm m߽i a lm anh hng ca b
Nm m߽i con thnh dng s Tr߶ng Sn
Bn ngn nm mi nhn mi cm hn
Phng mt hn, nghin rng ghm gic Bc.
C N߽ng T pht bay hn xm lc
G߽m M Linh tht mu nhum u voi
"Tro ln nh ni m coi
Dng B qun tng trng soi ngi ngi".
Cu Chn h, Cu Chn i!
Gt nhi n ra khi
p tan lung sng d
Chm c trng knh, rng danh lit n
Dng kh Nhy Kiu gc mt Bc qun!

Ngm mi th truyn kip my ngn nm
Con chu m tng nhc nhn u ut
Сm bin m chu phi rng tm ngc
Nanh vut si lang no k gi hay trai
Mu m no n mung th mt by
Loi a Hn vn cung say mu Vit
N߾c c rng thing mt i l mt cht
Vn ng߶i i, khng mt bng ma v

Tr߶ng Sn con khc ngp cu th:
"i n mu phi i rng, i mt!"
Bch Тng xa nghn ging mun xc gic
D Hn, d Mng n߾c cng hi tanh
Tc th ui sam - g߽m do Vit tung honh.
V nga L, L tng phen p Tng
Ngn do inh, Trn vch ci Nam uy dng,
Хu Mn Thanh vn kim lng Quang Trung.
Tri an nguy son st vn mt lng
Mi tc t mt chin cng oanh lit
Mi tn ng߶i mt anh hng, n kit
Mi gc cy mun xc qu vi su
Dng Vit Nam cha h bit ci u
D gic Bc bo tn hn sc vt!

Hn Nam Hi cui nm
Lnh cm cm hi bc
Bi th߽ng con m ln nh Sn Ch
"i Hong Sa, hi Hong Sa
Khn thing ni gt m cha m v".
Hy ng thng m i
Hi n con tng khua si bin c
Ct cao u ung li th sng Ha
Hm T, Vn аn, Ty Kt, Ch߽ng D߽ng,
V߽n chin cng kim c Bch Тng Giang
X cung vng Bc Kinh vo bin mu!
Xa ng cha mnh git Liu Thng, Hong Tho
nh gc u Tn S Ngh , Thot Hoan.
Gi b l Mao li xm phm bin quan
Xua hi tc cung in ln c߾p o
i Hong Sa, hi Hong Sa yu du
Фt ai ta mt mng cng tht x߽ng
T quc ta mt tc cng tim gan
X߽ng tht t th tim gan au xt!
Hi n con ca Cu Long bt khut
Ngo ngh trn vai hn An Lc, Tam Bin
Mang trong tim ging mu thp Tr Thin
Li pht Bc tht run hn bin c.

Chiu cui nm, mt mi th cha tr
Xun sp v - tri bng nng n ma ...

Gia иnh, chiu 30 Tt Gip Dn (22-01-1974)

Phm L PhanQi V l c gi th:

ving thm Nguyt San on Kt - Thnh Tht Cm n.