Truyn ngn tiu thuyt :

Sao Ri Bin Bc


L B Thng

Email: BTHLE@aol.com


Anh hng sng di b Nam
Lit s bin Bc ngha trang my vn

(T߷ng nim hai nin tr߷ng)

Chic xe Jeep chy qua cy cu bt ngang sng Nng, gi mt thi t sng ln lm tung bay mi tc ph trn vn trn ca Vn.

Xe chy v h߾ng Sn Ch, qua khi bi bin M Kh. Hai bn ߶ng nhng mi nh tn, tr߾c sn my em nh ang ui nhau, c߶i a vui v.

Trn ߶ng thnh thong vi chic xe qun i ch lnh i Hn chy ngang qua, trn xe my anh lnh ming c߶i nham nh, a tay vy v pha xe Jeep ca Vn, lm cho H߽ng, bn gi ca Vn, cm thy kh chu.

-" My tn lnh ny tht mt dy, chng n c thy gi l mt sng ln." H߽ng vn cn bc mnh.

-" My c bit khng? Chng n cn git nn my ng߶i i xe p lm ng߶i ta b t v phi v bnh vin bng b na ka."

Ch ti x tip li H߽ng.

Vn ngi yn khng ni g c, nng nhn v h߾ng ni, trong lng cm thy th߽ng hi cho dn mnh, phi sng trong cnh chin tranh hoi, phi chu ng gian kh qu lu. Anh C߶ng ca Vn cng phi b dy hc, b ng vin vo Th c, anh ra tr߶ng cch y ba nm, mi c thuyn chuyn v lm vic ti B T Lnh Qun on I .

-" Hm nay th by nn ng߶i ta i tm bin M Kh tht l ng gh ", C߶ng ni tip: " Nhng m bi bin Tin Sa p hn nhiu, cht na cc c s thy."

Vn mm c߶i thay v tr li ng߶i anh qu mn ca mnh. Trong lng Vn by gi c ngh g n bin u, nng ang nh n Tng, Vn phn vn khng bit Tng nhn c l th mu xanh m Vn gi cho Tng cch y nm ngy cha. Tng l bn ca anh C߶ng, hm nay Tng mi hai anh em v H߽ng qua n v chi v sau xung tm bin Tin Sa.

Xe ngng li tr߾c cng n v, ch ti x a tay cho v ra hiu cho ng߶i lnh dn s chin u gc cng, ri t t li xe chy vo sn cn c v dng tr߾c Cu Lc B S quan. Vn nhn quanh ri nh thm trong u " Tri lnh chi m khng c bng tn n v chi ht trn."

T xa mt ng߶i thanh nin, trong b qun phc xanh Hi Qun, khng mang cp bc, dng ng߶i cao m ang i ti khi mi ng߶i va b߾c xung xe. l i y Tng, bn ca C߶ng:

-" Cho anh C߶ng, cho c H߽ng, cho Vn, th no, i ߶ng c mt khng? "

Tng bt tay C߶ng, hai ng߶i v vai nhau.

-"Mi qu v vo y, cho ti gii thiu vi my ng߶i bn ca ti, cng ch c vi ng߶i thi, hm nay th by nn nhng ng߶i khc i b ht ri."

Vn ni nh vo tai H߽ng:

-" i b l i ph , my ng Hi Qun kh lm, ci chi cng c bit ht. "

Vn v Tng quen bit nhau hn mt nm ri, k t ngy anh C߶ng lm mt tic sinh nht mng c em gi ln m߶i by tui. Hm Tng c n tham d v n Ty ban cm bn nhc " Anh n thm em mt chiu ma " tng Vn. Sau c mi ln c vic chi vui l c Tng n tham d v tnh cm gia hai ng߶i tr thnh thm thit. Hai ng߶i c cha m cho php i chi vi nhau v hai ng b rt mn Tng, c khen Tng ng n.

Vn bit lng mnh cng rt th߽ng Tng, c vn v߽ng khi c nhng l th vit rt l d th߽ng ca Tng. Vn thch nht l nhng giy pht i cnh nhau, tay trong tay trn bi bin M Kh hay th b bn nhau dc theo sng Nng.

Nhng bui n ti thn mt, m cng trong tim n Quc T hay cn nh hng ni bn b sng Nng, l nhng k nim p ca hai ng߶i. Vn cng bit Tng rt c cm tnh vi mnh, qua nhng li ni v ging ch vit trong th gi cho Vn. Tuy nhin hai a cha khi no t tnh chnh thc, c l nm nay ch khi Vn hc xong Trung hc v chun b ra hc ti tr߶ng i hc Lut ti Hu, khi mi ni yu nhau hay sao? Nng bit lng mnh khng th ch lu hn na u, ch ch khi no Tng ra du hiu l nng th tht tc khc. Vn mm c߶i vi ngh ny.

H hay gp nhau vo cui tun. Tuy nhin, i lc Vn rt lo u v thy lu qu, Tng khng qua thm C߶ng v gp Vn. C ln Vn mun hi cho bit Tng lm g v u, nhng ngi nn thi.

Hm cha nht va ri, Tng qua thm Vn, mt my bun b, t ni hn bnh th߶ng, sut c ngy ngi m chiu. Vn rt thc mc tr߾c thi ca Tng. Sau ny anh C߶ng mi cho hay l c my ng߶i bn ca Tng va b cht trong mt chuyn hi hnh tun tiu, nn Tng bun v b c n ng trong nhiu ngy.

Khi b߾c vo Cu Lc B, ba ng߶i c Tng gii thiu vi nhng S quan bn ca Tng ang ngi trong :

-" y l Trung y Quang, Thiu y Lun v y l i y Nguyn m C߶ng v Vn quen bit ".

Nguyn bt tay C߶ng, va c߶i va cho hai c n sinh tr߶ng Phan chu Trinh, ri tr v bn tip tc chi bi Domino vi Quang v Lun. Tng v ba ng߶i khch chi ti Cu Lc B mt lc, sau bn ng߶i ra xe, xung Tin Sa n tra v tm bin.

Bi bin Tin Sa nm d߾i chn ni Sn Ch, i din vi o Hi Vn trong vnh Nng, l mt bi bin nh tuyt p vi nhng gnh dc theo chn ni. Bi ct trng vng vi nhng ht si nh xu mu nu nht d߾i b߾c chn i. B n߾c nghing su t t dn xui ra bin, tht l ni tm bin l t߷ng cho ng߶i ln. y cn l thin ng cho nhng ng߶i thch sn bn d߾i bin. y bin l c mt thng cnh thin nhin tuyt vi vi hng trm loi c mu sc khc nhau, rng san h tri di xung y bin su ca vnh Nng.

Ni Sn Ch chy di ra tn b bin vi hng da xanh m߾t trn nhng bi bin nh vng, ri rc dc theo chn ni v Tin Sa l bi bin c nht v ln nht li c th n chi bng ߶ng b.

Chic xe Jeep ch Tng v ba ng߶i bn u ti bi u xe ca Tin Sa. Bn ng߶i xung xe v Tng h߾ng dn bn vo cn nh mt nhn xung bi bin. Nh mt l mt Cu Lc B c iu hnh v qun tr bi Lc Lng vi y thc n, bia, n߾c ung v ch thay o qun cho khch tm bin.

Tri cng v tra, ng߶i xung bin cng nhiu. Tin Sa l bi bin ca n v ca Tng, ch dnh cho nhn vin, gia nh v bn hu, C vn M rt thch ch ny v l ni gii tr cui tun ca h.

Sau khi thay tm, hai c hc sinh Nng thch th nho ngay xung ln n߾c mt ca bin, bi li tung tng rt l thoi mi. Ring Tng v C߶ng thong th ngi ung bia v ngm nhng ng߶i p vi thn hnh khu gi ang a gin d߾i ging n߾c trong xanh t gn sng ca Tin Sa. Vn va tm va thnh thong nhn ln pha hai ng߶i ngi v ra du gi C߶ng v Tng xung tm.

Sau khi ung ht chai bia, h mi chu chy xung tm v cng li ra chic x lan, neo cch b khong mt trm th߾c. Bn ng߶i leo ln, ngi tm nng v nhn phong cnh vnh Nng. T y h c th nhn thy nhng cnh bum ca thuyn c ang th l߾i trn bin. Xa xa v pha o Hi Vn, tng cnh chim hi u ang ln quanh kim mi d߾i bu tri trong xanh. Ln gi mt ri t bin thi vo lm mi ng߶i cm thy thoi mi v khoan khoi.

n lc vo n tra nn Tng mi bn mnh vo nh mt v gi thc n bin cho bn ng߶i. Sau khi n ung xong, Tng a Vn ra mt gnh vng bn phi chn ni Sn Ch. Hai ng߶i tnh tr ngi snh vai bn nhau, t tnh ln u tin d߾i s chng kin ca ni cao bin p. H nhn quanh ri trao nhau n hn u, n hn m Tng v Vn ch i t lu.

Chung quanh hai ng߶i, gi bin thi mnh hn v tri v chiu, h u bit ngi bn nhau rt lu. Vn c߶i thn thng khi C߶ng v H߽ng i tm h v nhc nh l n gi phi tr v Nng.

* * *

Va b߾c ra khi phng ca mnh, Nguyn ngc nhin khi thy Tng qun o chnh t nh sp sa i u. Nguyn va bt tay va hi Tng:

-" иnh i u anh Tng? "

-" ti nh qua thm Vn, nghe u Vn b bnh, C߶ng va gi in thoi cho bit, nn ti xin php anh Hai ngh chiu nay qua thm c y. Xin im t thi m."

Tng hay a vi Nguyn v li hay tm s vi Nguyn v Vn, nht l vi Ngc, v ca Nguyn. Nhng ln Tng n nh Nguyn n cm v thm my a con ca Nguyn, anh ta th߶ng ni a vi hai v chng l c ng߶i yu nh tui kh lm, nng nhng nho v i qu hoi. Tng nm nay khong hai m߽i by v Vn th mi gn m߶i tm tui.

-" Cho ti gi li thm Vn v chc c y mau lnh bnh nghe". Nguyn ni vi theo."

Lucky, mc d cha chm la, Nguyn cm thy th߽ng cho c hai ng߶i, ang vui h߷ng mt tnh yu d th߽ng v rt hc tr.

Tng th߶ng ni vi Nguyn v ni nim lo lng ca anh :

-" Ti khng mun o bng v nht l khng mun Vn ang cn tr m phi qun chic khn tang trn u. Ngh ca ti mnh sng nay cht mai, phi khng bn? "

Nghe Tng tm s, i khi Nguyn cng git mnh lo s cho bn thn mnh, v con m , l c chuyn chi khng may xy ra cho mnh th kh cho Ngc v cc con v cng. Thi th ph mc cho s mnh, thy t߾ng ni Nguyn c i tai tt lm chng t tui th ca Nguyn rt cao.

Va m ca b߾c vo Cu Lc B, Nguyn nghe ting ch Th, Qun l, ang than phin:

-" Ti chu ht ni ri, my ng T Thin nay li dm vo c trong nh bp kim n na ch ". Ch Th va cn nhn va nm my ming bnh m b n ht mt phn ln chic bn n. Nguyn bt c߶i:

-" Bi vy ng߶i M mi t tn ni Sn Ch l ni Kh m. Mi hm qua i y Tng ui theo mt con kh ln mi trn sui na . Con kh ny vo tn phng tm ph phch tm lum."

Nguyn v cc bn cng n v bit Tng rt nng tnh, khc hn vi lng tt ca anh ta i vi bn b. Anh th߶ng ling c ra khi phng khi c chuyn g lm anh tc gin. Mc du vy, ai cng knh mn anh v tnh th߽ng ng߶i v thch gip ng߶i khc, nht l rt gii v hi nghip, Tng th߶ng c ch nh hun luyn cc Thy th on mi thnh lp.

Tng chung phng vi mt ng߶i bn cng kha, tnh tnh rt l ngn np sch s, l i y Ln. Khc hn vi Ln, Tng l ng߶i khng nhiu n vic dn dp, chi dn phng tm... v th߶ng hay ng dy tr. Hai ng߶i ny l bn thn k t ngy ang cn th hun ti tr߶ng Hi Qun Nha Trang.

Mi bui sng, Ln dy tht sm, sau khi lm v sinh c nhn, Ln tri chic khn gi߶ng thng bng, nh lc ang cn l Sinh vin S quan, ri mi ln Cu Lc B n sng. Tng v c thi quen dy tr, li gi mn t tung trn gi߶ng.

Mi ln Ln cn nhn v tnh khng ngn np ny, Tng c tnh b. Nhng cho n mt hm, mi ng߶i u ngc nhin v bun c߶i khi thy Tng cng qut, chy chn khng, trong chic qun xanh x ln bc mu " ca ng߶i lnh bin ", m bn b th߶ng chc qu Tng. ui theo sau l i y Ln, trong b qun phc thng bng, mt my gin d, tay cm chic chi lng g.

Sau khi mi ng߶i c nn c߶i ging ha cho hai ng߶i, h hi l do, mi bit l Ln tc gin v bui sng hm , khi Tng b Ln cu nhu v lm bm, anh ta nhy ln p ph chic gi߶ng " qun tr߶ng " ca Ln.

Li c mt ln khc khi ngi chi x ph, b thu cy, va thua tin va b lt bi chc qu, Tng x nt nm t giy bc nm trm v li, nm ra ngoi ca s. Trung y Hin, mt S quan kha n em, lng xng chy ra lm em vo, b Tng c mt ci tht mnh trn u, sau ny Hin c than phin hoi. Ri mt hm vo bui tra, c tri bng git mnh v nhng ting sng n t phng ca Tng. C ng߶i vi vng ly o gip mc vo v t߷ng l c cng Vit Cng v, cht mi ng߶i thy Tng mt my ht hi tay cm khu sng Colt 45, t trong phng ng chy ra ging run run va ch tay vo trong phng ca mnh va ni:

-" Con trn...con trn b...... trong kia ka."

K t Tng c bn b t tn l "Tng Tarzan" v h st con trn bng hai bn tay...sng. V cn c n tr ti chn ni Sn Ch li gn mt con sui, nn c loi th rng n ung n߾c v kim n hng ngy v nhiu khi chng n cn vo tn phng ng ca nhn vin v ph phch t tung.

Ti hm sau khi chun b chin nh cho chuyn cng tc, Nguyn gp Tng v c bit Vn ch b cm nh, Bc s cho thuc ung v ngh hc nh dng bnh.

Hai ng߶i tnh hn nhau cui tun ny s i xem phim " A Summer Plac e" do cp ti t M tr p Sandra Dee v Troy Donahue ng vai chnh, ang c trnh chiu ti rp ht Nng.

* * *

Ting my tu rn r trong mt m nhiu s߽ng m, tri hi lnh lnh. Nhng "Thn Li Phng nh", tn ny c mt S quan n em km thm nin nht trong n v, thch c truyn ch߷ng ca Kim Dung t cho nhng " PT Boat " , trong cn say khi khc nh n cc chin hu ca Lc lng Hi Tun va t trn trong chuyn cng tc tr߾c .

Tt c sn sng khi hnh. Gi bin thi t vnh Nng mang theo mi thm quen thuc ca i d߽ng, ha vi mi khi du c bit, m ch c nhng ng߶i chn bin c lm mi tr߶ng sng, mi c th߷ng thc. Bn chin nh m giy, ln lt ri cu tu, t t li li, ri trc ch h߾ng ng v l߾t sng ra khi.

i y Tng l Hi i tr߷ng trong chuyn cng tc ny, anh l mt trong nhng Hm tr߷ng thm nin ca Lc Lng, rt c nhiu kinh nghim v hi chin ban m vi chin thut vn chuyn i hnh c bit ca "Phng Thy li nh". Tng phc v trn hai nm vi Lc lng, anh vo sinh ra t nhiu ln, trong hn mt trm chuyn cng tc rt l nguy him.

Bin hm nay rt m, tng t sng gn nh nh v vo mn tu, khng gian chm trong mu en su thm mun trng. Nguyn lic nhn chic ng h eo tay, hn m߶i mt gi, li thm mt chuyn hi hnh cng tc m.

* * *

Nguyn vut mi tc vn bay theo cn gi bin, mi v bin mn trn mi lm cho Nguyn cm thy hi kht n߾c. Anh vi tay ly chic bnh thy d߾i chn ct radar, rt vo chic ly nha, ung mt ngm tht nhiu.

Bin by gi hi ng hn m hm qua, gi thi t h߾ng ng bc theo h߾ng sng chch xui t t hm sau li tu. Sng bin p vo thn tu lc l, mi tu chp chng theo tng t sng nhp nh. Bn chin nh sau khi hon tt chuyn cng tc m, ang trn ߶ng tr v cn c trong i hnh hng dc, khong cch gia hai tu l 300 th߾c.

Tri khng trng v kh lnh. Nguyn cm thy mt mi sau chuyn cng tc cng thng tinh thn, nhiu nguy him, anh nhn chic ng h ln tinh:

-" gn bn gi sng ri, chc gi ny Ngc cng cc con ang say ng ".

Thi on chng s khng bao lu na l i hnh ra khi " Vng Bin en ".

Anh b߾c ra khi ch ngi trn i ch huy v ni vi ng߶i Hm ph:

-" Sn ch huy tu nghe, ti xung kim sot v tr ri i ngh mt lt."

-" Nhn r Hm tr߷ng, anh Hai xung phng ngh i, c g ti bo co, mnh cng gn qua khi " vng Tm " ri tha Hm tr߷ng."

Nguyn b߾c xung phng radar nm ngay d߾i i ch huy:

-" Tt c u " clear " ht, tha Hm tr߷ng."

Nguyn gt u, v vai ng߶i Trung s Gim l gi ang chm ch nh v tr tu trn tm hi . D߾i nh n mu , trn mt knh radar Nguyn thy c hai chm trng nm pha trn v mt chm trng nm pha d߾i, chm trung tm l chin nh ca Nguyn. Hai chm kia l nhng chin nh chy pha tr߾c v mt chic chy pha sau theo i hnh " India "- hng dc.

Nguyn vn chic nt thay i khong xa, hin ln trn mt knh l hnh th b bin cong cong, nm v pha hu hm ca i hnh "Torpedo Boat", khong cch chng m߶i ba hi l.

-" Vi vn tc v sng gi xui nh vy, mnh c th n sng ti cn c phi khng Hm tr߷ng?". Ng߶i Gim l ln ting.

Nguyn gt u nh ng , ri dn d ng߶i bn gi lnh bin thn tnh v i xung phng ring ca mnh. Anh ci chic o gip, vt trn u nm, leo ln chic gi߶ng d chin, thiu thiu ng.

Sau chuyn cng tc trn, Lc Lng li n nhn thm mt Thy th on mi va c thnh lp v thm mt chin nh mi toanh. нn v n mng v Hm tr߷ng ca Thy th on tn lp v Tng c giao ph nhim v hun luyn cho i y Ph߽ng, tn Hm tr߷ng. Trong chuyn cng tc k tip, Ph߽ng s i thc tp vi chin nh ca Tng.

* * *

Hm nay th by trong mt bui chiu tht l p, bu tri xanh khng nhiu my, gi t vnh Nng thi vo mt ri c mt. Hai v chng Nguyn ro b߾c, tay trong tay nh th߶ng l, i do chi dc theo b sng v h߾ng dinh Th Tr߷ng n nh hng n ni nm cnh sng nng.

Va b߾c vo qun n, Ngc nhn quanh ri ni nh vo tai Nguyn ang ng bn cnh:

-"Anh nhn xem, c phi c Vn v anh Tng ang ngi ngoi kia khng? "

Ngc va ni va ch tay ra pha chic bn ngoi hin nh hng.

-" ng l hai ng߶i tnh ri, Tng c ni vi anh l hm nay s i xem chiu bng vi c Vn, c l h va xem xong."

Nguyn gii thch vi v mnh. Tng ng dy khi hai v chng Nguyn i n bn ca hai ng߶i:

-" Hm nay sao li rnh ri th ny? L nhc u c m hai ng b i du d߽ng vy? "

Vn ci ging Bc k tro phng d th߽ng c hu ca ng߶i bn thn.

-" D Ngc nh c em gi ca anh Nguyn gi cc chu dm v chng em."

Ngc nhanh nhu tr li:

-" Lu lm ri anh Nguyn c cho em i chi ring vi anh y u, hm nay c bit lm ."

Nguyn tip li v:

-" M cng hay, c nh vy mi gp li c Vn phi khng? "

Vn cho hai v chng Nguyn, ko tay Ngc ngi xung chic gh cnh mnh ri vn cnh tay o ln khoe vi Ngc:

-" Ch Ngc xem ny, c p khng? Anh Tng va mua tng em chiu nay ."

Nguyn lic nhn, trn c tay tri trng hng ca Vn l mt chic ng h Seiko nh nhn hnh tri tim.

-" Tri i tht p qu, anh Tng kho chn thit. Anh Nguyn thy khng? Ci ng h ny ging nh ci Ngc thch, Ngc ni vi Nguyn hm tr߾c ."

Ngc va trm tr va m vai Vn trong khi Nguyn nh thm:

-" ng l ng߶i "Tng Tarzan" mun hi mnh na ri, ng y bit Ngc thch mua sm n trang m c cho Vn khoe nh vy hoi th bao nhiu tin cng tc cho ."

Ri Nguyn gi v nh khng nghe Ngc ni, anh gi bi mang n߾c ung cho bn ng߶i.

-" Hm nay t bao, ai mun sn ho hi v xin c vic gi th dn"

Tng va a tay cho ng߶i qun l nh hng va ni. Nguyn ngh thm trong bng:

-" Tri sp bo t n ni ri, ng߶i hng va mua qu tng cho o, nay li chi ngng th ny th chc l c chuyn g ri."

Ai trong n v cng bit l Tng xi tin rt cn thn. Tng ch c mt b ch c nht ang sng Si gn vi chng con v bao nhiu tin bc Tng lm c, mt phn anh gi trong Tr߽ng mc tit kim con g Th߽ng Tn, cn li anh gi v gip gia nh b ch ht.

-" Th no cu quyt nh n mn g cha? ... hay l ta li ti din mn nghu "fromage" t l mun thu."

Tng va tu va hi Nguyn.

Bn b ai cng bit Nguyn rt thch n bin, nht l mn nghu "fromage" t l khoi khu, ngon tuyt trn v c bit ca qun n ni ting ti nng ny. Hai cp tnh nhn tr ti vui chi vi nhau cho n khuya mi t gi nhau ra v. Tht l mt bui cm ti thn mt nh i ca v chng Nguyn, nht l i vi Ngc v nng u c bit, l ln cui cng Ngc gp i y Tng khi anh bn ny ang cn sng.

* * *

Vn ang ng say m, bng nghe ting gi h ngoi song, hai cnh ca s b gi thi tung ra ri rung mnh nh c ting ai lay. Nng git mnh tnh dy, trong lng hi lo s, nhng ri cng ng dy i ra ng ca s li.

Tng tia chp t ph߽ng tri xa, v pha o Hi Vn, c l xa hn na th phi.

Vn ng ca gi then li, lay th xem tht cht cha ri tr v gi߶ng ng. Nng cm chic ng h Seiko, qu tng ca Tng ln xem gi, hai gi m߶i lm sng. Vn li chic ng h xung bn ng, a bn tay mt ln mi hn, ri bn tay ny u ym thoa trn chic nh ca Tng trong chic khung hnh, dng trn bn cnh gi߶ng ng.

Nng mun gi n ng߶i yu ang vt ngn trng sng trong m ti mt tri, n hn nng thm, ca ng߶i con gi ang m nhiu mng p ca mi tnh u.

* * *

Chin nh trng n n tan tnh, i ch huy ngp trn trong ngn la chy bng. i y Tng b t th߽ng trong lot pho u tin, ng߶i anh ng gc trn chic cn my. Hai tay anh nm cht nh ang mun vu ko mt ci g, nh nui tic, nh ang ut c v li hn th mt mi tnh sm n, chng tn, mt mi tnh non.

Bn cnh Tng l thn th khng cn nguyn vn ca v i y tr tui ng߶i x Hu tn Ph߽ng, mt Hm tr߷ng tp s, nm gc cht d߾i chic gh hm tr߷ng khi cha c dp ch huy chin nh ring ca mnh.

Hai ng߶i chin hu Hi Qun cng xut thn t qun tr߶ng M, m nay hn thing cng nhau bay v min h v, tn tui ghi vo trang Hi s Vit Nam, " khng c ng߶i i bit n ", trong m ti sng gi go tht, sm chp ti bi ti " Vng Bin en", gn o Hn Me, ngoi khi thnh ph H Tnh khong hai gi vo mt bui sng sm my bun ging ph kn bu tri.

* * *

Ngc ang cho cc con n cm ti, nng ngc nhin khi Nguyn b߾c vo nh, mt my bun b, hai mt Nguyn ngu nh va mi khc. Nguyn a tay ra du cho Ngc i vo trong phng ng. Ngc a ln khc khi Nguyn ni cho bit i y Tng v i y Ph߽ng t trn trong chuyn cng tc va qua.

Xc ca Ph߽ng c ch Ph߽ng a v Hu chn ct, cn xc ca Tng, v phi i b ch t Si gn ra nhn em v chn ct, nn cn ti nh qun trong bnh vin. Lc Lng thng bo cho C߶ng, nhng cha dm tin cho Vn hay, s nng bun kh v khng chu ng ni, nn ch nh C߶ng ch khi no thun tin th cho Vn bit tin bun ny.

Sng hm sau, hai v chng gi con cho ng߶i em gi Nguyn trng coi h, ri Nguyn i xe Honda ch Ngc vo nh qun cng vi bn b trong n v, lo cho Tng, trong khi ch i b ch ang trn ߶ng ra Nng nhn xc em trai v a v Si gn chn ct.

Hai v chng va xung xe, nghe ting tng kinh cu siu ca thy Tuyn y Pht gio. Ngc b߾c vo trong nh qun, thy Vn mt my m a n߾c mt, ang ngi cnh ng߶i anh mnh, C߶ng cng khc tc t߷i. Hai ch em bn gi m ly nhau khc nc n. Nguyn cng khng cm c xc cm, anh lau mt lia la v c nn li lo sp t lnh dn cho, ch anh Hai n lm l truy iu theo ng nghi thc Qun i cho Tng.

Chic quan ti c ph l Quc k, tr߾c mt l hnh bn thn ca i y Tng, trong b qun phc Tiu l trng Hi Qun v cp cp bc hai gch y, mu vng chi.

Nguyn thy qu au lng khi nhn chic hm mang thn th ca ng߶i bn mi hm qua va u lo vi mnh m nay tr thnh ng߶i thin c.

Vn xin php v nn n xin mang khn ch v chu tang, nhng khng c anh C߶ng cho php theo li khuyn ca tt c mi ng߶i, k c hai v chng Nguyn.

Ngoi sn, tri bng ni gi ri ma ri xung mt m. Nguyn chy ra dng li chic xe Honda ang b ng xung.

Ng߾c mt ln nhn bu tri xm xt, qun o m ߾t, tc tai b ph, Nguyn cm thy mi mnh ߾t mn, mt my m a khng bit l vi n߾c ma hay l vi n߾c mt, khc cho hai ng߶i bn lnh bin thn knh mn th߽ng ca mnh, va ra i vnh vin.


(Trch trong Tp truyn ngn " Mi tnh hoa phng "
Virginia, ngy 25 thng 7 nm 1998)

L B ThngS c gi gh thm: