S Vng Hi S1/ Hi HQ&HH/ VNCH (Houston, TX): $20.00
2/ Hi HQ/ HH/ VNCH (Dallas, TX): $20.00
3/ Hi Cu Long (Orange Couty, CA): $20.00
4/ B Nguyn Tin ch (Anaheim, CA): $20.00
5/ B Уng Cao Thng (Walnut, CA): $20.00
6/ B Trn Vn Biu (Arlington, VA): $20.00
7/ B Ng Trung Khim (Freeport, IL): $20.00
8/ B Nguyn Minh T (Los Angeles, CA): $20.00
9/ B Ch Linh (Lake Forest, CA): $20.00
10/ B Уng Thanh Long (Gardena, CA): $20.00
11/ B Nguy M (Huntington Beach, CA): $20.00
12/ Hin Auto Repair (Goleta, CA): $20.00
13/ B Trn Сc Nguyn (Toronto, Canada): $20.00
14/ B Nguyn Vn San (Santa Barbara, CA): $20.00
15/ Thi Minh Tm (Washington, DC): $20.00
16/ B L Vn Qu (Portland, Oregon): $20.00
17/ B Phm nh San (Santa Ana, CA): $20.00
18/ B Nguyn Vn Ba (Kristiansand, Norway): $20.00
19/ B Nguyn Khng Chin (Citrus Height, CA): $20.00
20/ B Ngun Vn Vang (San Jose, CA): $20.00
21/ B Trn Chn Hi (San Diego, CA): $20.00
22/ B H Hi (San Jose, CA): $20.00
23/ B Nguyn C߶ng Vit: $20.00
24/ B Bi Hu Th (Vienna, VA): $20.00
25/ B L Cng Ho (San Jose, CA): $20.00
26/ Hi HQ&HH/ VNCH (Dallas, TX): $50.00
27/ Hi i Hu HQ&HH/VNCH/SD (San Diego, CA): $200.00
28/ B Phan Lc Tip tng TH 50 cun B Sng L Mc: $200.00
29/ B Nguyn Ngh ( San Diego, CA): $30.00+ Jane's Fighting Ship + Brown Water Navy
30/ B Nguyn Lc (San Diego, CA): $50.00
31/ B Trn Vn Lm v cc con (Santa Clara, CA): $140.00
32/ CLB/ HQ Paracels Seafood Restaurant (Westminster, CA): $200.00
33/ B Ng Trung Khim (Chicago, IL): $20.00
34/ B Nguyn Vn B: $13.00

Tng cng tnh n ngy 17/ 1/ 1999: $1,403.00

Chn Thnh Cm T Qu V.
Tng Hi Hi Qun&Hng Hi VNCH

Tng Hi Tr߷ng
Trn Chn Hi

Tng Th Qy
Nguyn Vn HinS c gi gh thm: