S Vng Hi S


Tng Hi Hi Qun & Hng Hi nhn c nhng ng gp qu bu cu qu Hi Hi Qun v qy ng b:

1/ Hi HQ&HH/VNCH(Houston,TX): $20.00
2/Hi HQ/HH/VNCH(Dallas,TX): $20.00
3/Hi Cu Long (Orange Couty,CA): $20.00
4/B Nguyn Tin ch(Anaheim,CA): $20.00
5/B Уng Cao Thng(Walnut,CA): $20.00
6/B Trn Vn Biu(Arlington,VA): $20.00
7/B Ng Trung Khim(Freeport,IL): $20.00
8/B Nguyn Minh T(Los Angeles,CA): $20.00
9/B Ch Linh(Lake Forest,CA): $20.00
10/B Уng Thanh Long(Gardena,CA): $20.00
11/B Nguyn M(Huntington Beach,CA): $20.00
12/Hin Auto Repair(Goleta,CA): $20.00
13/B Nguyn Сc Nguyn(Toronto,Canada): $20.00
14/B Nguyn Vn San(Santa Barbara,CA): $20.00
15/Thi Minh Tm(Washington,DC): $20.00
16/B L Vn Qu(Portland,Oregon): $20.00
17/B Phm nh San(Santa Ana,CA): $20.00
18/B Nguyn Vn Ba(Kristiansand,Norway): $20.00
19/B Nguyn Khng Chin(Citrus Height,CA): $20.00
20/B Nguyn Vn Vang(San Jose,CA): $20.00
21/B Trn Chn Hi(San Diego): $20.00
22/B H Hi(San Jose,CA): $20.00
23/B Nguyn C߶ng Vit: $20.00
24/B Bi Hu Th(Vienna,VA): $20.00
25/B L Cng Ho(San Jose, CA): $20.00
26/Hi HQ&HH/VNCH(Dallas,TX): $50.00
27/Hi i Hu HQ&HH/VNCH/SD(San Diego,CA): $200.00
28/B Phan Lc Tip tng TH 50 cun B Sng L Mc : $200.00
29/B Nguyn Ngh( San Diego,CA): $30.00+
Jane's Fighting Ship + Brown Water Navy
30/B Nguyn Lc(San Diego,CA): $50.00
31/B Trn Vn Lm v cc con (Santa Clara,CA): $140.00
32/CLB/HQ Paracels Seafood Restaurant (Westminster): $200.00
33/ B Ng Trung Khim(Chicago,IL): $20.00
34/B Nguyn Vn B: $13.00
35/B V Vn T (Randolph,MA): $ 50.00
36/B Phm Trng Hong (Amarillo,TX): $20.00
37/B Phm Vn Ch (Irvine, CA): $25.00
38/B H c Bn (Vancouver,OR): $20.00
39/B L Thnh Quy(Tamuning,GU): $100.00
40/B L߽ng Thanh St (Costa Mesa,CA): $50.00
41/Hi Thn Hu HQ TB Washington: $1,200.00
42/ Hunh c (San Diego): $20.00
43/B Phan Lc Tip tng TH 10 cun B Sng L Mc: $40.00
44/B Phm Trng Thu, Hi HQ Tiu Bang Oregon: $50.00
45/B V Vn By ( nh vn V Tht) (Virginia)+(1TCBN): $50.00
47/B on Minh Ha (Tp Ch i Ti,Canada): $40.00
48/B Phan Lc Tip tng% 10 cun B Sng L Mc,5:
cun Cnh Vc Lng Tri,5 cun Qu Nh 40 nm Tr Li: $100.00
49/B V Hu San tng 20 cun иa L Bin ng: $300.00
50/B V nh o (San Bernadino,CA): $25.00
51/B L Vn Ngn(Phoenix,AZ): $50.00
52/B Hong Ngc Trai: $20.00
53/B L Tn t (Fountain Valley): $50.00 5
4/B D Tr Hng (Dallas): $30.00
55/B Ng Trung Khim(Freeport,IL): $20.00
56/B L Thnh Quy(Tamyung,GU): $50.00
57/B Phm Phc Thy(Dayton,OH): $10.00
58/B Nguyn Vn Ba(Kristiansan,Norway): $10.00
59/B Bi Qu Phng(Waterville,OH): $20.00
60/B Phm Hng An tng 20 thi phm Thin C Bi Ngi): $200.00

Tng cng tnh n ngy 04/02/2000: $3,953.00

*Tng hin vt:

1/B Nguyn Ngh(San Diego,CA) 1 cun Janes'Fighting Ship+ 1 Cun Brown Water Navy
2/B Уng Thnh Long(Gardena,CA) tng giy, tem th tr gi $50.00( x dng)
3/B Tr߽ng Vn Quang(Australia)tng huy hiu cc n v v hn 100 hnh nh v giang nh loi
4/B H Mnh Ch(Dallas,TX) tng ti liu HQVNCH v 16 tm hnh mu cc chin hm , chin nh ang thao din trn sng Si Gn trong ngy Thnh T Hi Qun nm 1973.
5/B L Vn Ngn(Arizona) cung cp hnh nh c
6/B Nguyn Ng(Rogers,Arkansas) cung cp huy hiu, hnh nh c
7/B V Trn(Seattle,WA)cung cp ti liu
8/B в c Nhun(Paris, France) cung cp ti liu
9/B Nguyn Th Hu(Las Vegas) cung cp ti liu
10/B Trn Lai Nghi (San Diego) tng mt cun Jane's Fighting Ship 79-80, mt cun Quartermaster 3.

Chn Thnh Cm T Qu V.
T.M. Tng Hi Hi Qun&Hng Hi VNCH

Trn Chn Hi, Tng Hi Tr߷ng
Nguyn Vn Hin, Tng Th Qy