Th߽ng Ng߶i Thy C

L B Thng

Knh t߷ng nim c Hi qun i t V߽ng Hu Thiu
Cu Ch Huy Tr߷ng TTHL/HQ/NT


Cn gi lnh but t trn bo tuyt u Tn Thin Nin K 2000 theo cnh ca ln thi la vo cn phng khi ti m ca nhn ra sn tr߾c nh. Bn kia ߶ng tuyt ph trng xa rng cy thng, cy si cnh l ng nh d߾i nh mt tri mt bui sng ma ng. Tin kh tng cho bit tuyt xung trn 14 inches ti tiu bang Virginia trong ngy hm qua. Tt c sinh hoat ti Th Hoa Thnh Яn v vng ph cn b ngng tr, tr߶ng hc ng ca. Ba phi tr߶ng chnh cng ngng hot ng, k c nhn vin lm vic cc C quan chnh ph Lin bang cng c php ngh hai ngy khi i lm vic v cc xa l cn ng .

Ch cn vi tun l na l n Tt Canh Thn, mt Tt Nguyn n th 25 xa qu h߽ng. Mt ma xun th 40 k t ngy ti t gi gia nh ln ߶ng nhp ng vo Qun chng Hi Qun v trnh din Hi Qun Thiu t V߽ng Hu Thiu, Ch Huy Tr߷ng Trung Tm Hun Luyn Hi Qun Nha Trang, khi u cuc i binh nghip trn sng n߾c i d߽ng.

Tin thy mt lm ti sng s, nghn ngo khng ni nn li. V ti lun lun ngh rng thy Thiu cn qu tr so vi nhng S quan xut thn t tr߶ng Hi Qun Brest. Th ri thn th nhn bc tranh ca ha s Claude Monet treo trn vch t߶ng trong cn phng lm vic, ti tm t tm v qu kh, theo nt bt tuyt vi ca nh ha s lng danh trong bc tranh v cnh mt nhnh dng sng Seine gn Giverny - Branch of The Seine Near Giverny. Ti lin t߷ng n chuyn giang hnh ca hai thy tr, bng chin nh i thm ving cc n v ca Giang on ang tun tiu trn mt dng sng p ni ting khng km g sng Seine ca n߾c Php. l cnh sng H߽ng khi chin nh chy ngang d߾i cu Bch H, qua cha Thin M, ln khi i Vng Cnh, v pha in Hon Chn trong mt m rm, vng trng trn ta nh sng vng vc trn mt n߾c phng lng nh g߽ng.

m hm , thy Thiu ngi bn cnh ti trn ci gh di boong tr߾c chic Tin Phong nh, lng ta vo pho thp khu i bc 40 ly. Vi ging ni nh nh v ting Hu thun ty ca mt ng߶i sinh tr߷ng ti t Thn kinh, thy tm s vi ti v nhng cm ngh v nhn xt ca thy qua nhng bin c thi cuc lin quan n vn mnh t n߾c v lng th߽ng yu Hi Qun ca thy. Ti phi c gng lng nghe v theo di cu chuyn tr߾c lung khng kh mt ri thi mnh vo mt t thng ging sng, khi tu chy ngc h߾ng gi. Cho n by gi, gn 27 nm tri qua, ti vn khng qun nhng li ch dn ca ng߶i thy thn th߽ng trong mt m rm ma h nm 1973 trn chic Monitor ch huy ca Giang on 32 Xung Phong.

Ln cui cng ti gp thy vo khong hn su nm tr߾c khi thy tr v vi bin, trong mt tic c߾i con ca ng߶i bn thn cu chng ti v cng l thn nhn ca thy Thiu t chc trong "Ballroom" rng ln Maryland. Vn ging ni nh nh y m h߷ng ca C Hu, thy nhc li chuyn giang hnh trn sng H߽ng, n k nim nm 1962, khi Tng Thng Ng nh Dim ch ta l mn kha ca Ю Nht Nam D߽ng ti Qun tr߶ng Hi Qun Nha Trang. Thy cho ti bit y l vinh d m Ng Tng Thng u i dnh cho Hi Qun ni chung v cho thy ni ring v l ln ch ta l tt nghip Hi Qun c nht trong sut thi gian Ng߶i gi chc v Nguyn Th nn Ю nht Cng Ha Vit Nam. Mc d thy khng ni nhiu v s chiu c c bit ca Tng Thng Dim vi Hi Qun ny, nhng ti cng nhn hiu qua cc bin c xy ra sau cuc Cch mng thng 11 nm 1963. V T Lnh Hi Qun ߽ng nhim l HQ i t H Tn Quyn b mt S quan cp T thn tn bn cht trn ߶ng i d bui tic m ng ny ni l t chc mng sinh nht ca i T Quyn. V phn thy Thiu, cuc i hi nghip ca ng cng b "" v lng u i ny. Sut gn 12 nm, mt nm sau ngy ti hnh din nhn thanh kim Danh d trao t v Tng Thng u tin ca n߾c Vit Nam Cng Ha, thy Thiu hu nh ch gi nhng chc v khng lin quan n vn mng Hi Qun, t vic bit phi cho Lc Lng Tun Giang ca иa Ph߽ng Qun n Ch Huy Tr߷ng Cn c Ym Tr Tip Vn m thi. Trong bui tic c߾i chng ti tip tc tm s nho nh vi nhau, ch thnh thong ngng li khi ng߶i x߾ng ngn vin gii thiu ca s Cng Thnh bn cnh Lyn, ng߶i v ngoi quc kh i, duyn dng trong chic o di Vit Nam, n ht gip vui Tn Lang v Tn Giai Nhn m .

Th ri ti nhn c tin t mt S quan Hi Qun, ch nhim Nguyt san on Kt ti Austin, Texas thng bo thy Thiu va chia tay mi ng߶i c l s tip tc ni tip chuyn hi hnh cha trn vn mt vng bin l no . Ti vi vng gi in thoi cho anh bn, cu gio s Php vn lc cn Vit Nam, thn nhn ca thy Thiu. Qua cuc ni chuyn, anh bn c cho ti bit, mt thi gian sau trong chui ngy cn li ca cuc i, thy gi tin v qu ni ti Hu, gip tt c b con trong lng dng li m bia t tin ca h. V khi bit mnh sp t gi cuc i, thy Thiu mun ra bi bin nhn sng n߾c nh nh li nhng g mt. V th mi bui chiu sp tt nng, ng߶i con gi li xe, ch thy ra b bin min nam California, ni thy c ng, thy ngi lng ngm cnh mt tri t t khut d߾i chn tri ty trn bin n߾c ang i mu. Thy nhn v h߾ng t M thn yu, v vng bin ng y sng gi, ni mang nhiu k nim ca "Ng߶i Thy Th Gi".

Knh tha thy, mc d thy hon tt chuyn hi trnh tm b va qua, ti vn tin t߷ng rng thy cn ang tip tc hi hnh ti mt ph߽ng tri mt th gii no vi phong thi ca ng߶i lnh bin nhn t, nhiu trit l uyn thm v cuc i, c nhiu thy th tp s nh ti knh mn. Thy cn sng mi trong lng ng߶i i m, theo li Thng T߾ng MacArthur ni khi kt thc bi din vn t gi i binh nghip ca mnh ti Tr߶ng V B Hoa K West Point:

" Nhng Ng߶i Lnh Gi Khng Bao Gi Cht, H Ch Phai M i M Thi"


Xun Canh Thn ti Virginia

L B Thng

Cu Sinh Vin S Quan Kha 10 SQHQ/NT
You are visitor number: