Th Ng Minh Hng


a Em V Qu H߽ng

Mt ngy em , tri t߽i nng
Chin thng qun ca khp ph ph߶ng
D߾i l c vng, anh nguyn s
a em v li chn qu h߽ng

Anh s a em v ph c
i thm H Ni, t Thng Long
H G߽m, Ph Hin, ging sng Ht
Nhng chuyn em nghe thu v lng

Яng a g c, cha H߽ng Tch
Vn Miu t߶ng xanh ph bng ru
Thp mt tun nhang n Quc T
Linh hn Yn Bi thong phiu diu ...

Anh s a em v x ni
Thm tng cy nhn t Hng Yn
Ngi trn nn c, giang sn c
M nhn b con, nhn xm ging !

H Nam chn y min qu ngoi
Thm my hng cau, my lip tru
Hi la nhng ngy con gi y
C nghe lng rn gic ma Ngu ?

Anh s a em v Bn Hi
Mt thi chia ct, mu cn v߽ng
C thnh Qung Tr, v y, Hu !
Ni bao phen bi chin tr߶ng !

Qua Nha Trang gh v Lt
Thm li danh lam cnh Thp Chm
V B tr߶ng xa, con dc c
Chc lng s nh n mnh mang !

Kia min t vng Xun Lc
Trn cui cng y, em nh khng ?
Bn pha m vang hn T S
Anh hng khc hn vi non sng !

Thm cc tri t si huyt s
Ь lng au vi nm x߽ng kh
Em i, ht kh li truy iu
Khc mnh hn hoang d߾i y m !

Anh s a em ra bin vng
Ь nghe ting tht vng au th߽ng
Ь nghe nc n hn ma khc
Cho khi oan tnh y i d߽ng !

Gh li Saigon xa trng l
Hi mu o c c cn bay ?!
Bch Тng sng n߾c hiu hiu gi
Ai ln i chn ny ?

Cui cng v li min аng Thp
y chn qu anh la my ma
Фt n߾c qua ri, cn bo tp
Ta v dng li ni sng xa ...

Ng Minh HngS c gi gh thm: