Th Ng Minh Hng


Nhng Nhnh Sng Bun

Dng sng cui no chia i
Chy lm hai nhnh v ti xa ng߶i !
Nhnh ng߶i tt tp m khi
Trm con sng bc ro si u ghnh
Sng di, n߾c cun lnh nh
Mt m gi lng, chnh vnh nhp cu ...
Sng bun, n߾c chy v u ?
N߾c sng, sng n߾c ngt su chia phi !
tri th߽ng ng my tri
Thy tnh sng n߾c ngm ngi m au ...
Nhnh ti, cng nhnh sng su
B v tm ngt mt mu hong hn
Nhp nh tng t sng bun
Nhn ti chm gia ci hn th߽ng au
Ti i vo cuc b du
Dng sng n߾c , c ngu tang th߽ng
Sng th߽ng n߾c, l ci ngun
N߾c th߽ng sng, nhnh sng bun. Sng i !
Lc loi tm cnh bo tri
Lnh lng gi y, dp vi sng x
Sm, Th߽ng bi i b
au lng n߾c c, ngn ng sng bun !

Ng Minh HngS c gi gh thm: