Hi qun tham d din hnh trong ngy l Cu Chin Binh 1998S c gi gh thm: